Chứng nhận hợp quy Xăng, Dầu, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học
Quay lại Bản in Yahoo
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 1:2009/BKHCN

    Thông tư 20/2009/TT-BKHCN
QCVN 1:2009/BKHCN

Hướng dẫn chứng nhận

    Quyết định 400/QĐ-TĐC

Tiêu chuẩn liên quan

    TCVN 6776:2005 Xăng không chì - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 5689:5000 Nhiên liệu điêzen (DO) - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 7716:2007 Etanol nhiên liệu biến tính dùng để trộn với xăng sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ đánh lửa – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 7717:2007 Nhiên liệu điêzen sinh học gốc (B100) – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 6702:2007 (ASTM D 3244-04) - Xử lý kết quả thử nghiệm để xác định sự phù hợp với yêu cầu kỹ thuật

Các văn bản liên quan

    Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ về kinh doanh xăng dầu
Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy
Thông tư số 15/2009/TT-BKHCN ngày 2/6/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký việc sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng và nhiên liệu điêzen
Công văn số 348/CP-KG ngày 27/4/2010 của Chính phủ về sản xuất xăng không chì RON 83
Công văn số 3341/BKHCN-TĐC ngày 11/12/2006 của Bộ Khoa học và công nghệ quy định về chất lượng xăng không chì RON 83
Quyết định số 1518/QĐ-TĐC ngày 17/10/2007 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xăng dầu
Quyết định số 904/QĐ-TĐC ngày 22/7/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 1518/QĐ-TĐC ngày 17/10/2007

Sản phẩm Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học đã được QUACERT chứng nhận

        Xăng không chì loại RON 92, RON 83
        Xăng dầu chứng nhận theo phương thức 7

Cập nhật: 17/09/2013
Lượt xem: 37102
Lên trên