Mảng Thức ăn chăn nuôi
Quay lại Bản in Yahoo

- Nghị định 46/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của ND13/2020/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

links: http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-46-2022-nd-cp-37572

- Nghị định 13/2020/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi
links: 
http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-46-2022-nd-cp-37572

Thông tư 05/2021/TT-BNNPTNT ban hành sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

Links: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-05-2021-TT-BNNPTNT-sua-doi-1-2021-QCVN-01-190-2020-BNNPTNT-479674.aspx

Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT  ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản QCVN 01-190:2020/BNNPTNT

Links: http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-04-2020-tt-bnnptnt-30887

-Thông tư 08/2020/TT-BNNPTNT  sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

Links: http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-08-2020-tt-bnnptnt-31632

Cập nhật: 21/09/2022
Lượt xem: 3144
Lên trên