I. Lưu đồ kiểm tra chất lượng TĂCN do Cục Chăn nuôi quản lýII. Lưu đồ kiểm tra chất lượng TĂCN nhập khẩu có nguồn gốc thực vật phải kiểm dịch do Cục Bảo vệ thực vật quản lý