ISO 50001, nền tảng để quản lý chi phí năng lượng và cắt giảm phát thải khí nhà kính

Trong bối cảnh toàn cầu hiện nay, năng lượng đang dần trở nên một vấn đề trọng yếu đối với mỗi tổ chức, doanh nghiệp.Tiết kiệm năng lượng trực tiếp dẫn đến tiết kiệm các chi phí hoạt động cho tổ chức.Giảm tiêu dùng năng lượng cũng đồng thời dẫn tới giảm phát thải khí nhà kính và đóng góp một cách tích cực đến việc bảo toàn các nguồn lực tự nhiên.

ISO 50001 là tiêu chuẩn được công nhận trong cộng đồng quốc tế về hệ thống quản lý năng lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) phát hành. Một hệ thống quản lý năng lượng sẽ cho phép tổ chức, doanh nghiệp có được một phương thức tiếp cận có cấu trúc và tổng thể để cải tiến hiệu quả sử dụng năng lượng.Đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng sẽ giúp cho tổ chức, doanh nghiệp cải tiếu hiệu quả quản lý năng lượng và tìm kiếm các cơ hội tiết kiệm có tiềm năng.
Lợi ích của việc áp dụng Hệ thống Quản lý Năng lượng ISO 50001

Thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001, tổ chức doanh nghiệp sẽ tạo được lợi thế cạnh tranh vững chắc và những kết quả tiết kiệm đáng kể.

Các ngành sử dụng năng lượng trọng điểm và các ngành, lĩnh vực khác sẽ có được những cải tiến đáng kể trong việc sử dụng năng lượng thông qua việc tối ưu hoá cách thức sử dụng năng lượng cũng như sử dụng nhiều hơn các nguồn năng lượng có thể tái tạo. Một số lợi ích và công cụ mang lại bao gồm:

·         Có được tầm nhìn dài hơi và mục tiêu cụ thể về sử dụng và tiêu dùng năng lượng

·         Đánh giá nhu cầu sử dụng năng lượng trong tương lai và tìm kiếm các cơ hội tiết kiệm

·         Phân cấp được các hoạt động sử dụng năng lượng để có thể tập trung được các nỗ lực tiết kiệm

·         Thiết lập được đường cơ sở năng lượng và giám sát các hoạt

·         Xây dựng cơ chế động viên người lao động

·         Công cục báo cáo hữu hiệu cho các bên liên quan

·         Bằng chứng về việc cam kết hướng tới phát triển bền vững

ISO 50001 có thể tích hợp với các hệ thống quản lý khác của tổ chức, doanh nghiệp như hệ thống quản lý chất lượng, an toàn và môi trường.

Lý do lựa chọn dịch vụ chứng nhận của QUACERT

  • Được thừa nhận – Chứng nhận của QUACERT được thừa nhận trên toàn thế giới thông qua sự công nhận của JAS-ANZ, thành viên sáng lập Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF). QUACERT là tổ chức chứng nhận đầu tiên tại Việt Nam đạt được công nhận quốc tế trực tiếp cho các chương trình chứng nhận. 
  • Kinh nghiệm chuyên môn – QUACERT là tổ chức chứng nhận có đội ngũ chuyên gia đánh giá đông đảo nhất tại Việt Nam với trình độ, kinh nghiệm, và kiến thức chuyên sâu,luôn làm việc với phong cách chuyên nghiệp hướng đến lợi ích của khách hàng.
  • Dẫn đầu – QUACERT là tổ chức chứng nhận đứng đầu ở thị trường chứng nhận tại Việt Nam. 
  • Dấu hiệu của sự công nhận toàn cầu – Biểu tượng chứng nhận của QUACERT là một dấu hiệu được công nhận toàn cầu rằng tổ chức doanh nghiệp đang cam kết hướng đến sự phát triển vững chắc và đáng tin cậy.