ISO/TS 16949 là một tiêu chuẩn kỹ thuật gắn liền với các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng trong lĩnh vực ô tô xe máy của Mỹ, Đức, Pháp và Ý trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Tiêu chuẩn này đặt ra các yêu cầu về hệ thống quản lý cho việc thiết kế/phát triển, sản xuất, lắp đặt và dich vụ cho các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực ô tô xe máy.

Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đòi hỏi mức độ đẳng cấp thế giới về chất lượng sản phẩm, năng suất và khả năng cạnh tranh cũng như cải tiến liên tục.Để đạt được mục tiêu này nhiều nhà sản xuất xe nhấn mạnh việc các nhà cung cấp được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO / TS 16949, tiêu chuẩn về quản lý chất lượng cho các nhà cung cấp trong lĩnh vực ô tô, xe máy.

Tiêu chuẩn ISO/TS 16949 được xây dựng bởi Nhóm công tác đặc biệt về ô tô thế giới (IATF) nhằm khuyến khích cải tiến trong toàn chuỗi cung ứng và quá trình chứng nhận. Trên thực tế, đối với phần lớn các nhà sản xuất xe hàng đầu thế giới thì việc chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật này là một yêu cầu bắt buộc đối với hoạt động kinh doanh.

Tiêu chuẩn ISO/TS 16949 thay thế các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng trong lĩnh vực ô tô xe máy của Mỹ, Đức, Pháp và Ý bao gồm  QS-9000, VDA6.1, EAQF ASQ. Tiêu chuẩn này đặt ra các yêu cầu về hệ thống quản lý cho việc thiết kế/phát triển, sản xuất, lắp đạt và dich vụ cho các sản phẩm luên quan đến lĩnh vực ô tô xe máy.ISO/TS 16949 được ban hành đầu tiên vao năm 1999 và sửa đổi năm 2002, và đã có trên 45750 chứng chỉ được cấp cho ba khu vực châu Mỹ, Châu Âu và châu Á

Tiêu chuẩn này phù hợp với tổ chức nào?

Tiêu chuẩn ISO/TS 16949 liên quan đến tất cả các loại hình công ty cung cấp trong ngành ô tô, từ các nhà sản suất nhỏ cho đến các tổ chức đa quốc gia nằm có trụ sở ở mọi nơi trên thế giới. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này chỉ có thể được áp dụng với các đơn vị sản xuất ra các sản phẩm cung cấp cho thị trường thiết bị gốc.

Các tổ chức mong muốn tham gia vào thị trường ô tô, xe máy cần phải chờ cho đến khi nằm trong danh sách nhà cung cấp tiềm năng của khách hàng trong lĩnh vực ô tô, xe máy trước khi có thể tiến đến bước chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/TS 16949

 • Giấy phép mậu dịch
  Với hầu hết các nhà sản xuất xe cộ, chứng nhận là một yêu cầu bắt buộc, là một sự thừa nhận quốc tế, tạo thuận lợi cho việc kinh doanh trên toàn thế giới.

 • Giảm lãng phí và ngăn chặn sai sót
  Quy định này dựa trên tiêu chuẩn ISO 9001 và khuyến khích phương pháp tiếp cận theo quá trình.Hiểu được mối liên hệ giữa các quá trình thông qua việc áp dụng tiêu chuẩn này giúp cải tiến chất lượng sản phẩm và quá trình, và cuối cùng là tránh được các biến động trong toàn chuỗi cung ứng.
 • Linh hoạt và dễ áp dụng 
  ISO/TS 16949 được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn ISO 9001 nên các phương pháp tiếp cận quá trình dễ dàng được thực hiện, và tương thích với các hệ thống quản lý quan trọng khác như Tiêu chuẩn ISO 14001 về môi trường, và tiêu chuẩn OHSAS về an toàn sức khỏe nghề nghiệp. Tiêu chuẩn này cũng bổ sung nhiều công cụ cải tiến hoạt động kinh doanh hiện có, như FMEA, PPAP, MSA, SPC và 6 Sigma.

 • Uy tín thương hiệu 
  Chứng nhận giúp tăng sự tự tin và tính bền vững đối với tất cả các bên liên quan trong việc tìm nguồn cung ứng trên toàn cầu, giúp tăng cơ hội kinh doanh và thu hút đầu tư.

1.       Tiếp xúc ban đầu
Quacert phải cung cấp cho Tổ chức đăng ký chứng nhận các thông tin cần thiết bao gồm : Nguyên tắc và Điều kiện chứng nhận, quá trình và thủ tục chứng nhận và các thông tin có liên quan khác

2.       Đăng ký chứng nhận
Sau khi xem xét và hiểu rõ Nguyên tắc và Điều kiện chứng nhận, quá trình và thủ tục chứng nhận, Tổ chức đăng ký chứng nhận gửi QUACERT bản "Đăng ký chứng nhận" được ký bởi đại diện có thẩm quyền.

3.       Xem xét đăng ký chứng nhận và Thiết lập chương trình đánh giá
Trước khi tiến hành đánh giá, QUACERT tiến hành xem xét đăng ký chứng nhận và thông tin hỗ trợ. Sau đó, dựa trên kết quả xem xét đăng ký chứng nhận, QUACERT sẽ thiết lập chương trình đánh giá cho Tổ chức xin chứng nhận.

4.       Chuẩn bị đánh giá
Dựa vào kết quả xem xét Đăng ký chứng nhận, QUACERT phải xác định yêu cầu năng lực của các cán bộ liên quan trong đoàn đánh giá và cán bộ thực hiện các quyết định chứng nhận. QUACERT phải đảm bảo rằng mọi nhiệm vụ giao cho đoàn đánh giá được xác định rõ và truyền đạt tới Tổ chức chứng nhận.

5.       Đánh giá chứng nhận
QUACERT tiến hành đánh giá chứng nhận theo 2 giai đoạn. Giai đoạn một là xem xét các điều kiện và thu thập thông tin cần thiết liên quan đến tổ chức đăng ký chứng nhận. Giai đoạn hai được tiến hành tại dịa điểm của Tổ chức đăng ký chứng nhận.

6.       Kết luận đánh giá chứng nhận và Báo cáo đánh giá
Đoàn chuyên gia đánh giá của QUACERT phải phân tích tất cả các thông tin và bằng chứng liên quan đã thu thập được trong suốt quá trình đánh giá giai đoạn 1 và giai đoạn 2 để xem xét các phát hiện đánh giá và thống nhất các kết luận đánh giá.

7.       Quyết định chứng nhận
Đoàn đánh giá phải cung cấp toàn bộ thông tin cần thiết cho Ban kỹ thuật của QUACERT để kiểm tra xác nhận trước khi kiến nghị chứng nhận, bao gồm Báo cáo đánh giá, nhận xét, xác nhận thông tin cung cấp cho QUACERT, kiến nghị cấp hoặc không cấp giấy chứng nhận và các điều kiện hoặc lưu ý.
Giấy chứng nhận cấp cho Tổ chức có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký với điều kiện các Tổ chức tuần thủ hoàn toàn các yeu cầu của các Nguyên tắc và Điều kiện chứng nhận.

8.       Hoạt động giám sát và duy trì chứng nhận
Hoạt động giám sát được thực hiện ít nhất một lần một năm tại cơ sở của Tổ chức. Thời gian đánh giá giám sát lần một thông thường không được quá 12 tháng kể từ ngày cuối cùng của đánh giá giai đoạn 2.

9.       Chứng nhận lại
Hoạt động đánh giá chứng nhận lại được tiến hành nhằm đánh giá việc Tổ chức tiếp tục tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống quản lý liên quan.

10.     Đánh giá mở rộng
Tổ chức đã được chứng nhận muốn mở rộng phạm vi chứng nhận phải gửi đăng ký chứng nhận mở rộng cho QUACERT. Khi nhận đăng ký, QUACERT phải xem xét và xác định hoạt động đánh giá cần thiết để quyết định mở rộng hoặc không mở phạm vi đã được chứng nhận.

11.   Đánh giá đột xuất
Thủ tục của QUACERT phải đảm bảo cân nhắc tới khả năng tiến hành đánh giá đột xuất Tổ chức đã được chứng nhận để có thể điều tra các khiếu nại, đáp ứng đối với những thay đổi hoặc xem xét tiếp theo đối với những tổ chức đã bị đình chỉ