Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Tải văn bản tại: 
http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-04-vbhn-bkhcn-28671