Thư mời tham dự khóa học "Nhận thức & Đánh giá viên nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015"
Với mục tiêu giúp Quý khách hàng duy trì, cải tiến & tăng khả năng áp dụng Hệ thống QLCL  cũng như tính hiệu lực, hiệu quả của Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Trung tâm Chứng nhận Phù hợp – QUACERT xin thông báo chi tiết khoá đào tạo “Nhận thức và Đánh giá viên nội bộ về Hệ thống quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 như sau:
Chi tiết