DANH SÁCH KHÁCH HÀNG HÀNH CHÍNH CÔNG 
STTĐơn vị/Tổ chứcLĩnh vực chứng nhận
1 TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG – CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TỈNH SƠN LA
Mã số chứng chỉ : HT 2880/1.17.35
Ngày cấp : 17/05/2017
Ngày hết hiệu lực : 16/05/2020
Cung cấp dịch vụ: - Kiểm định phương tiện đo; Thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hoá; Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng.
2 Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng
Mã số chứng chỉ : HT 3218.14.36
Ngày cấp : 04/11/2014
Ngày hết hiệu lực : 03/11/2017
Quản lý và Thực hiện các nhiệm vụ Khoa học Công nghệ
3 Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thủy sản vùng 3
Mã số chứng chỉ : HT 1862/3.14.36
Ngày cấp : 28/05/2014
Ngày hết hiệu lực : 29/12/2014
Thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công trên địa bàn trong các hoạt động: Kiểm tra chất lượng lô hàng thủy sản; Cấp giấy chứng nhận chất lượng thủy sản; Lập báo cáo công tác chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản.
4 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi - Phòng Hành chính, Tổ chức và Kế hoạch Tổng hợp
Mã số chứng chỉ : 5S 011.14.27
Ngày cấp : 22/04/2014
Ngày hết hiệu lực : 21/04/2017
Thực hiện nghiệp vụ hành chính tổ chức - kế hoạch tổng hợp
5 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh
Mã số chứng chỉ : HT 1512/2.14.36
Ngày cấp : 24/03/2014
Ngày hết hiệu lực : 23/03/2017
Thu thập, Quản lý, Xử lý và Cung cấp Thông tin khoa học và công nghệ
6 Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu
Mã số chứng chỉ : HT 3083.14.36
Ngày cấp : 05/03/2014
Ngày hết hiệu lực : 04/03/2017
Lĩnh vực hoạt động được xác định chi tiết trong phụ lục kèm theo
7 Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng Đất tỉnh Bình Dương
Mã số chứng chỉ : HT 3035.14.36
Ngày cấp : 07/01/2014
Ngày hết hiệu lực : 06/01/2017
Tham mưu, giúp Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính trong các hoạt động được xác định chi tiết theo phụ lục đính kèm
8 Trung tâm Công nghệ Thông tin Lưu trữ Tài nguyên và Môi trường
Mã số chứng chỉ : HT 3041.14.36
Ngày cấp : 06/01/2014
Ngày hết hiệu lực : 05/01/2017
Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục hành chính trong các hoạt động: 1. Cung cấp thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ; 2. Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính
9 Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh
Mã số chứng chỉ : HT 3020.13.36
Ngày cấp : 17/12/2013
Ngày hết hiệu lực : 16/12/2016
Cung cấp dịch vụ hành chính công trong các lĩnh vực đất đai (được xác định chi tiết trong phụ lục kèm theo)
10 Văn phòng Chứng nhận Hoạt động Công nghệ cao và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ
Mã số chứng chỉ : HT 3002.13.36
Ngày cấp : 05/12/2013
Ngày hết hiệu lực : 04/12/2016
Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện chức năng quản lý và tổ chức thực hiện việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao (Giấy chứng nhận hoạt động công nghệ cao).