Khảo sát của Tổ chức ISO về hoạt động chứng nhận các tiêu chuẩn Hệ thống quản lý năm 2015
Tổ chức Tiêu chuẩn hóa thế giới (ISO) vừa công bố kết quả khảo sát về số lượng các chứng chỉ hệ thống quản lý được cấp trong năm 2015 trên toàn thế giới. Đây là nghiên cứu thường niên của tổ chức này đối với hoạt động chứng nhận của các quốc gia trên toàn thế giới cho 9 tiêu chuẩn quản lý ISO được áp dụng.
Chi tiết