KHÓA ĐÀO TẠO DIỄN GIẢI VÀ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
Tổ chức Tiêu chuẩn hóa thế giới đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015 từ ngày 15/9/2015. Nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp có kiến thức về yêu cầu của tiêu chuẩn mới để chuyển đổi thành công hệ thống quản lý chất lượng từ ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp QUACERT tổ chức các khóa đào tạo Diễn giải và áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
Chi tiết